เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  นำโดย นายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563  สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ อุบลราชธานี ณ ห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เช็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดประจำปี,พิจารณารับงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี,พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี,พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารฯ  โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี


Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress