เกี่ยวกับเรา

CPFM “Integrated Facility Management, การบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ” บูรณาการองค์ความรู้กว่า 30 ปี ในการบริหารทรัพยากรอาคารสู่การบริการแบบครบวงจร Your Services Solution, We can do…

ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การบริหารจัดการเมื่อเปิดใช้อาคาร และการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆในงานบริหารทรัพยากรอาคาร จึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพร่วมกันในองค์กร ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางที่สามารถบูรณาการกับงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อสังหาริมทรัพย์ของท่าน

รับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า เราบริหารจัดการด้วยมืออาชีพ

CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า