ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

C: Creativity มีความคิดสร้างสรรค์ สรรค์สร้างนวัตกรรม
P: Professional มีความเป็นมืออาชีพและสมาร์ท (SMART)S-Speed, M-Mind, A-Attitude, R-Reliability, T-Teamwork
F: Facilitating มีใจให้บริการ ตบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
M: Morality มีจรรยาบรรณ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน


CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า