ปรัชญาในการให้บริการ

บริษัทบ ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยเฉพาะงานบริหารทรัพยากรกายภาพ
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้น โดยถือเป็นภารกิจสำคัญบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรกายภาพ ด้วยความซื่อสัตย์
และความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เหมือนทรัพยากรเหล่านั้นเป็นของตนเอง ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารอาคาร
ของตนเองที่ประสบความสำเร็จ เราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับผู้ร่วมค้า และเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
และค่านิยมองค์กรของเรา


วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการงานบริหารทรัพยากรอาคาร ที่สามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ ประสิทธิภาพสูง
คุณภาพดี มีมาตรฐานทางจริยธร เป็นมืออาชีพสูง และเติบโตเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต"

พันธกิจ(Mission)

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรอาคาร โดยสะท้อนจากความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรอาคาร
เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบริหารทรัพยากรอาคารอยู่เสมอ
เติบโตด้วยคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการบริการบริหารทรัพยากรอาคารรับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า เราบริหารจัดการด้วยมืออาชีพ

CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า