ปรัชญาในการให้บริการ

บริษัทบ ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยเฉพาะงานบริหารทรัพยากรกายภาพ
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้น โดยถือเป็นภารกิจสำคัญบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรกายภาพ ด้วยความซื่อสัตย์
และความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เหมือนทรัพยากรเหล่านั้นเป็นของตนเอง ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารอาคาร
ของตนเองที่ประสบความสำเร็จ เราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับผู้ร่วมค้า และเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
และค่านิยมองค์กรของเรา


วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์”

พันธกิจ(Mission)

ด้านลูกค้า                 : สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
ด้านคุณภาพ               : สร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการ
ด้านการบริหารจัดการ     : สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง