วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัทบ ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยเฉพาะงานบริหารทรัพยากรกายภาพ
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้น โดยถือเป็นภารกิจสำคัญบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรกายภาพ ด้วยความซื่อสัตย์
และความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เหมือนทรัพยากรเหล่านั้นเป็นของตนเอง ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารอาคาร
ของตนเองที่ประสบความสำเร็จ เราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับผู้ร่วมค้า และเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
และค่านิยมองค์กรของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นผู้นำธุรกิจให้บริการงานบริหารทรัพยากรอาคาร ที่สามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศมีมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพสูง และเติบโตเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต"

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ (Mission) ในการบริหารจัดการไว้ ดังต่อไปนี้
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรอาคารโดยสะท้อนจากความพึ่งพอใจของลูกค้าทรัพยากรอาคาร
2.เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบริหารทรัพยากรอาคาร
3.เติบโตด้วยคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการบริการบริหารทรัพยากรอาคาร

เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัท ซี.พี. ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมาย
แนวทางชัดเจนในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
ไว้เป็นเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
C :CP Core Values มีค่านิยมเครือฯ 6 ประการ
1. สามประโยชน์
2. ทำเร็วและมีคุณภาพ
3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
6. คุณธรรมและความซื่อสัตย์
P:Professional มีความเป็นมืออาชีพ
F : Facilitating มีใจให้บริการ
M : Modesty มีความสุภาพอ่อนน้อม
ทั้งนี้ ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้นำหลักค่านิยมข้างต้นนี้ยึดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Culture) นำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และ
แข็งแรง มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร
ลูกค้า คู่ค้า และสังคมได้ตลอดไปรับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า เราบริหารจัดการด้วยมืออาชีพ

CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า