by Super User

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  นำโดย นายสุจินต์  อภิลาภพันธุ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563  สำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ มหาสารคาม ซี ณ บริเวณห้องโถงรับรอง อาคารซี

ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดประจำปี,พิจารณารับงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี,พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี