บริการของเรา

การบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ”บูรณาการองค์ความรู้กว่า 30 ปี ในการบริหารทรัพยากรอาคารสู่การบริการแบบครบวงจร

แบ่งออกเป็น 6 ประเภทงานดังนี้

-งานบริหารอาคาร

-งานด้านวิศวกรรมอาคาร

-งานบริหารจัดการอาคารชุด

-งานบริหารจัดการพลังงาน

-งานตรวจสอบอาคาร

-งานตรวจสอบไฟฟ้า