งานบริหารอาคาร

งานบริหารอาคาร(Building Management) ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าขนาดใหญ่ หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด