งานตรวจสอบอาคาร

งานตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร(Building Inspection) ให้บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร โดยวิศวกรที่มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร


CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า