งานบริหารจัดการพลังงาน

งานบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management) บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และการดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาศักยภาพและมาตรการในการประหยัดพลังงาน


CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า