งานด้านวิศวกรรมอาคาร

งานด้านวิศวกรรมอาคาร(Building Engineering Management) งานด้านวิศวกรรมอาคาร( ให้บริการบริหารจัดการงาน Operation & Maintenances ระบบประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรม บริการให้คำปรึกษา วางระบบ ตรวจสอบซ่อมบำรุง ออกแบบและปรับปรุงระบบ วางแผนจัดงบประมาณตามวงรอบอายุอาคาร


CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า