งานด้านวิศวกรรมอาคาร

งานด้านวิศวกรรมอาคาร(Building Engineering Management) ให้บริการบริหารจัดการงาน Operation & Maintenances ระบบประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรม บริการให้คำปรึกษา วางระบบ ตรวจสอบซ่อมบำรุง ออกแบบและปรับปรุงระบบ วางแผนจัดงบประมาณตามวงรอบอายุอาคาร