TH / EN

ข่าวสาร

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการบริษัท และ คุณอัศวิน ภาชู ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ได้เข้าอบรมให้กับพนักงาน ในหัวข้อ “มาตราฐานการให้บริการ”  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้พื้นฐานและเข้าใจหลักสำคัญของการบริการ รวมถึงสามารถให้บริการได้อย่างเป็นตรงถามมาตราฐานของทางบริษัท