TH / EN

ข่าวสาร

คุณ รฤก อ.อินทรวิชิต ผู้จัดการทั่วไปและทีมงานCPFM ได้นำทีม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เข้าดูระบบงานวิศวกรรมและสำรวจพื้นที่อาคารโดยรอบ รวมทั้งศึกษาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบการแจ้งซ่อม BI ณ อาคารธารา พาร์ค