TH / EN

ข่าวสาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  นำโดย นายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564  สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง ณ โรงแรม ฟอร์จูนแสงจันทร์บีช ระยอง

ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดประจำปี, พิจารณารับงบการเงินของผู้สอบบัญชี, พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี, พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ  โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี