TH / EN

ข่าวสาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย นายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค เชียงราย ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดประจำปี, พิจารณารับงบการเงินของผู้สอบบัญชี, พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี, พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี