TH / EN

Career

วันที่ 3 มีนาคม 2565

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้ง ซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เบื้องต้นให้กับระบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วันที่ 3 มีนาคม 2565

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้ง ซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เบื้องต้นให้กับระบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

วันที่ 3 มีนาคม 2565

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้ง ซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เบื้องต้นให้กับระบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา