TH / EN

FAQ

ตอบ : ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มธุระกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์

ตอบ : ไม่ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกทั้งลูกค้าองค์กรธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป

ตอบ : บริษัทฯสามารถให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา ตรวจวัด ฝึกอบรมหรือจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานหรือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตอบ : คำว่า Integrated facility management หมายถึงการบูรณาการณ์องค์ความรู้ของบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพของบริษัทฯเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการงานบริหารทรัพยากรกายภาพ

ตอบ:ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เราบริหารทรัพยากรอาคารของเราเองมากว่า 30 ปี จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้วยรางวัลทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริหารจัดการทรัพยากรอาคารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับของเราเอง

FAQ

ตอบ : ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มธุระกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์

ตอบ : ไม่ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกทั้งลูกค้าองค์กรธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป

ตอบ : บริษัทฯสามารถให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา ตรวจวัด ฝึกอบรมหรือจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานหรือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตอบ : คำว่า Integrated facility management หมายถึงการบูรณาการณ์องค์ความรู้ของบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพของบริษัทฯเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการงานบริหารทรัพยากรกายภาพ

ตอบ:ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เราบริหารทรัพยากรอาคารของเราเองมากว่า 30 ปี จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้วยรางวัลทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริหารจัดการทรัพยากรอาคารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับของเราเอง

TH / EN

FAQ

ตอบ : ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มธุระกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์

ตอบ : ไม่ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกทั้งลูกค้าองค์กรธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป

ตอบ : บริษัทฯสามารถให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา ตรวจวัด ฝึกอบรมหรือจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานหรือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตอบ : คำว่า Integrated facility management หมายถึงการบูรณาการณ์องค์ความรู้ของบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพของบริษัทฯเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการงานบริหารทรัพยากรกายภาพ

ตอบ:ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เราบริหารทรัพยากรอาคารของเราเองมากว่า 30 ปี จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้วยรางวัลทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริหารจัดการทรัพยากรอาคารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับของเราเอง