TH / EN

บริการของเรา

บริการของเรา

งานบริหารอาคาร

งานบริหารอาคาร(Facility Management)
ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารสูงขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสาขา หรืออาคารธุรกิจอื่นๆตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

งานวิศวกรรมอาคาร

งานด้านวิศวกรรมอาคาร(Engineering Management)
งานด้านวิศวกรรมอาคารให้บริการบริหารจัดการงาน Operation & Maintenances ระบบประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรม บริการให้คำปรึกษา วางระบบ ตรวจสอบซ่อมบำรุง
ออกแบบและปรับปรุงระบบ วางแผนจัดงบประมาณตามวงรอบอายุอาคาร

งานบริหารจัดการอาคารชุด

งานบริหารจัดการอาคารชุด Community Management
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงานทั้งระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของอาคาร​

งานบริหารจัดการพลังงาน

งานบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management)
บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และการดำเนินการตามกฎหมาย
ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาศักยภาพและมาตรการในการประหยัดพลังงาน

งานตรวจสอบวิศวกรรมอาคาร

งานตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร (Engineering Inspection) ให้บริการตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิศวกรที่มีใบรับรอง (กว.)

บริการของเรา

บริการของเรา

งานบริหารอาคาร

งานบริหารอาคาร(Facility Management)
ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารสูงจนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสาขาหรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

งานวิศวกรรมอาคาร

งานด้านวิศวกรรมอาคาร(Engineering Management)
งานด้านวิศวกรรมอาคารให้บริการบริหารจัดการงาน Operation & Maintenances ระบบประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรม บริการให้คำปรึกษา วางระบบ ตรวจสอบซ่อมบำรุง ออกแบบและปรับปรุงระบบ วางแผนจัดงบประมาณตามวงรอบอายุอาคาร

งานบริหารจัดการอาคารชุด

งานบริหารจัดการอาคารชุด Community Management
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงานทั้งระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเจ้าของอาคาร​

งานบริหารจัดการพลังงาน

งานบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management)
บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และการดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาศักยภาพและมาตรการในการประหยัดพลังงาน

งานตรวจสอบวิศวกรรมอาคาร

งานตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร (Engineering Inspection) ให้บริการตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิศวกรที่มีใบรับรอง (กว.)

บริการของเรา

งานบริหารอาคาร

งานบริหารอาคาร(Facility Management)
ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารสูงขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสาขา หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

งานวิศวกรรมอาคาร

งานด้านวิศวกรรมอาคาร(Engineering Management) งานด้านวิศวกรรมอาคารให้บริการบริหารจัดการงาน Operation & Maintenances ระบบประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรม บริการให้คำปรึกษา วางระบบ ตรวจสอบซ่อมบำรุง ออกแบบและปรับปรุงระบบ วางแผนจัดงบประมาณตามวงรอบอายุอาคาร

งานบริหารจัดการอาคารชุด

งานบริหารจัดการอาคารชุด Community Management ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงานทั้งระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเจ้าของอาคาร​

งานบริหารจัดการพลังงาน

งานบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management) บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และการดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาศักยภาพและมาตรการในการประหยัดพลังงาน

งานตรวจสอบวิศวกรรมอาคาร

งานตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร (Engineering Inspection) ให้บริการตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิศวกรที่มีใบรับรอง (กว.)