TH / EN

นโยบายคุณภาพ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งพัฒนางานบริการ ด้วยคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานสากล
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามนโยบายคุณภาพดังกล่าวข้างตัน บริษัทจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้าน คุณภาพไว้ให้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์คุณภาพ
1.เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้
2.เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบตรงตามเวลา และตรงตามความต้องการ
3.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
4.เพื่อเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวัง
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

นโยบายคุณภาพ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งพัฒนางานบริการ ด้วยคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานสากล
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามนโยบายคุณภาพดังกล่าวข้างตัน บริษัทจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้าน คุณภาพไว้ให้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์คุณภาพ
1.เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้
2.เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบตรงตามเวลา และตรงตามความต้องการ
3.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
4.เพื่อเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวัง
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

นโยบายคุณภาพ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งพัฒนางานบริการ ด้วยคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามนโยบายคุณภาพดังกล่าวข้างตัน บริษัทจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้าน คุณภาพไว้ให้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์คุณภาพ
1.เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้
2.เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบตรงตามเวลา และตรงตามความต้องการ
3.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
4.เพื่อเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวัง
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ