TH / EN

CPFM

INTEGRATED FACILITY
MANAGEMENT

Your Service solutions, we can do....

C.P.F.M

ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรา

ด้วยความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่เราสั่งสมประสบ
การณ์ในการทำงาน มากกว่า 38 ปี

ความรู้เฉพาะทางที่สามารถบูรณาการ
กับการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร
จัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ

เราคำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการดูแลพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการเกิดคาร์บอนฟุตปริ้น

บริการของเรา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การบริหารอาคารแบบ smart building

Smart Building คือการบริหารจัดการ การใช้พลังงานภายในอาคารได้อย่าง คุ้มค่าที่สุด และทำให้อาคารแต่ละแห่งที่มีปัจจัยแตกต่างกันสามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่อาคารอัจฉริยะที่มีความทันสมัย ในอดีตการจัดการการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารนับว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ในปัจจุบัน การบริหารจัดการพลังงานในตึกสูงสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet of Things‎ หรือ IoTเข้าไปเชื่อมต่ออุปกรณ์กับซอฟต์แวร์และบริการที่มีภายในอาคาร เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

ความคิดเห็นของผู้ใช้จริง

ข่าวสารและบทความ

Merry X’Mas 🎄& Happy New Year 2024

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. โดยมีการแชร์เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. โดยมีการแชร์เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001

บทพิสูจน์ ความมั่นใจ พร้อมเลือกใช้บริการ

พื้นที่ให้บริการรวม

2.4 ล้าน ตร.ม.

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้ดูแล

50+ โครงการ

ประสบการณ์บริหารอาคาร

38 ปี

CPFM

INTEGRATED FACILITY
MANAGEMENT

Your Service solutions, we can do....

C.P.F.M

ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรา

ด้วยความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่เราสั่งสมประสบ
การณ์ในการทำงาน มากกว่า 38 ปี

ความรู้เฉพาะทางที่
สามารถบูรณาการกับการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ

เราคำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการดูแลพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการเกิดคาร์บอนฟุตปริ้น

บริการของเรา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การบริหารอาคารแบบ smart building

Smart Building คือการบริหารจัดการ การใช้พลังงานภายในอาคารได้อย่าง คุ้มค่าที่สุด และทำให้อาคารแต่ละแห่งที่มีปัจจัยแตกต่างกันสามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่อาคารอัจฉริยะที่มีความทันสมัย ในอดีตการจัดการการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารนับว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ในปัจจุบัน การบริหารจัดการพลังงานในตึกสูงสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet of Things‎ หรือ IoTเข้าไปเชื่อมต่ออุปกรณ์กับซอฟต์แวร์และบริการที่มีภายในอาคาร เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

ความคิดเห็นของผู้ใช้จริง

ข่าวสารและบทความ

Merry X’Mas 🎄& Happy New Year 2024

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. โดยมีการแชร์เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park โดยมีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วม ได้แก่ BOT,ENCO,SCG,SET และ กลต. โดยมีการแชร์เรื่องการบริหารจัดการอาคาร, Safety , การทำ ISO 14001

บทพิสูจน์ ความมั่นใจ พร้อมเลือกใช้บริการ

พื้นที่ให้บริการรวม

2.4 ล้าน ตร.ม.

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้ดูแล

50+ โครงการ

ประสบการณ์บริหารอาคาร

38 ปี

TH / EN

CPFM

INTEGRATED FACILITY
MANAGEMENT

Your Service solutions, we can do....

C.P.F.M

ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรา

ด้วยความเชี่ยวชาญของ บุคลากรที่เราสั่งสมประสบ
การณ์ในการทำงาน มากกว่า 38 ปี

ความรู้เฉพาะทางที่ สามารถบูรณาการกับการบริหารจัดการ
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร
จัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ

เราคำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้มาตรการดูแลพลังงานเพื่อลด
การใช้พลังงานและลดการเกิด คาร์บอนฟุตปริ้น

บริการของเรา

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การบริหารอาคารแบบ smart building

Smart Building คือการบริหารจัดการ การใช้พลังงานภายในอาคารได้อย่าง คุ้มค่าที่สุด และทำให้อาคารแต่ละแห่งที่มีปัจจัยแตกต่างกันสามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่อาคารอัจฉริยะที่มีความทันสมัย ในอดีตการจัดการการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารนับว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ในปัจจุบัน การบริหารจัดการพลังงานในตึกสูงสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet of Things‎ หรือ IoTเข้าไปเชื่อมต่ออุปกรณ์กับซอฟต์แวร์และบริการที่มีภายในอาคาร เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

ความคิดเห็นของผู้ใช้จริง

ข่าวสารและบทความ

Merry X’Mas 🎄& Happy New Year 2024

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน FMCN @ SCB Park

บทพิสูจน์ ความมั่นใจ พร้อมเลือกใช้บริการ

พื้นที่ให้บริการรวม

2.4 ล้าน ตร.ม.

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้ดูแล

50+ โครงการ

ประสบการณ์บริหารอาคาร

38 ปี