TH / EN

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

CPFM “Integrated Facility Management, การบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ” บูรณาการองค์ความรู้กว่า 38 ปี ในการบริหารทรัพยากรอาคารสู่การบริการแบบครบวงจร Your Services Solution, We can do…

ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 38 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การบริหารจัดการเมื่อเปิดใช้อาคาร และการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆในงานบริหารทรัพยากรอาคาร จึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพร่วมกันในองค์กร ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางที่สามารถบูรณาการกับงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อสังหาริมทรัพย์ของท่าน

รับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคารด้วยมาตารฐานสากล

รางวัลและความสำเร็จ

Asian Energy
Awards

Thailand Energy
Awards

MEA Energy Saving
Building

รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย

มาตรฐาน ISO
9001:2015

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าและนำพาทรัพยากรอาคารของเราเองจนประสบความสำเร็จทั้งในเชิงธุรกิจ และการให้ความสำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและการใช้พลังงาน

โดยมีรางวัลที่สะท้อนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและองค์กรต่างประเทศ เช่น รางวัล Thailand Energy Award, Asian Energy Award รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่นระดับประเทศติดต่อกันหลายปี และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จเหล่านี้ไปสู่ลูกค้าเช่นเดียวกัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

โดยเฉพาะงานบริหารทรัพยากรกายภาพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้น โดยถือเป็นภารกิจสำคัญบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรกายภาพด้วยความซื่อสัตย์และความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เหมือนทรัพยากรเหล่านั้นเป็นของตนเอง ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารอาคาร ของตนเองที่ประสบความสำเร็จเราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับผู้ร่วมค้าและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจและค่านิยมองค์กรของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำธุรกิจให้บริการงานบริหารทรัพยากรอาคาร
ที่สามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศมีมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพสูง
และเติบโตเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ (Mission) ในการบริหารจัดการไว้ ดังต่อไปนี้
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรอาคารโดยสะท้อนจากความพึ่งพอใจของลูกค้าทรัพยากรอาคาร
2.เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบริหารทรัพยากรอาคาร
3.เติบโตด้วยคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการบริการบริหารทรัพยากรอาคาร

เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัท ซี.พี. ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมาย แนวทางชัดเจนในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ไว้เป็นเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

CPFM “Integrated Facility Management, การบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ” บูรณาการองค์ความรู้กว่า 38 ปี ในการบริหารทรัพยากรอาคารสู่การบริการแบบครบวงจร Your Services Solution, We can do…

ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 38 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การบริหารจัดการเมื่อเปิดใช้อาคาร และการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆในงานบริหารทรัพยากรอาคาร จึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพร่วมกันในองค์กร ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางที่สามารถบูรณาการกับงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อสังหาริมทรัพย์ของท่าน

รับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคารด้วยมาตราฐานสากล

รางวัลและความสำเร็จ

Asian Energy
Awards

Thailand Energy
Awards

MEA Energy Saving
Building

รางวับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

มาตรฐาน ISO
9001:2015

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าและนำพาทรัพยากรอาคารของเราเองจนประสบความสำเร็จทั้งในเชิงธุรกิจ และการให้ความสำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและการใช้พลังงาน

โดยมีรางวัลที่สะท้อนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและองค์กรต่างประเทศ เช่น รางวัล Thailand Energy Award, Asian Energy Award รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่นระดับประเทศติดต่อกันหลายปี และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จเหล่านี้ไปสู่ลูกค้าเช่นเดียวกัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

โดยเฉพาะงานบริหารทรัพยากรกายภาพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้น โดยถือเป็นภารกิจสำคัญบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรกายภาพด้วยความซื่อสัตย์และความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เหมือนทรัพยากรเหล่านั้นเป็นของตนเอง ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารอาคาร ของตนเองที่ประสบความสำเร็จเราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับผู้ร่วมค้าและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจและค่านิยมองค์กรของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำธุรกิจให้บริการงานบริหารทรัพยากรอาคาร
ที่สามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศมีมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพสูง
และเติบโตเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ (Mission) ในการบริหารจัดการไว้ ดังต่อไปนี้
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรอาคารโดยสะท้อนจากความพึ่งพอใจของลูกค้าทรัพยากรอาคาร
2.เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบริหารทรัพยากรอาคาร
3.เติบโตด้วยคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการบริการบริหารทรัพยากรอาคาร

เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัท ซี.พี. ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมาย แนวทางชัดเจนในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ไว้เป็นเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

CPFM “Integrated Facility Management,
การบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ” บูรณาการองค์ความรู้กว่า 38 ปี ในการบริหารทรัพยากรอาคารสู่การบริการแบบครบวงจร
Your Services Solution,We can do…

ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 38 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การบริหารจัดการเมื่อเปิดใช้อาคาร และการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆในงานบริหารทรัพยากรอาคาร จึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพร่วมกันในองค์กร ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางที่สามารถบูรณาการกับงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อสังหาริมทรัพย์ของท่าน

รับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคารด้วยมาตราฐานสากล

รางวัลและความสำเร็จ

Asian Energy
Awards

Thailand Energy
Awards

MEA Energy Saving
Building

รางวับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

มาตรฐาน ISO
9001:2015

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าและนำพาทรัพยากรอาคารของเราเองจนประสบความสำเร็จทั้งในเชิงธุรกิจ และการให้ความสำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและการใช้พลังงาน

โดยมีรางวัลที่สะท้อนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและองค์กรต่างประเทศ เช่น รางวัล Thailand Energy Award, Asian Energy Award รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่นระดับประเทศติดต่อกันหลายปี และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จเหล่านี้ไปสู่ลูกค้าเช่นเดียวกัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

โดยเฉพาะงานบริหารทรัพยากรกายภาพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้น โดยถือเป็นภารกิจสำคัญบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ทรัพยากรกายภาพด้วยความซื่อสัตย์และความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เหมือนทรัพยากรเหล่านั้นเป็นของตนเอง ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารอาคาร ของตนเองที่ประสบความสำเร็จเราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับผู้ร่วมค้าและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจและค่านิยมองค์กรของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำธุรกิจให้บริการงานบริหารทรัพยากรอาคาร
ที่สามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศมีมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพสูง และเติบโตเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ (Mission) ในการบริหารจัดการไว้ ดังต่อไปนี้
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรอาคารโดยสะท้อนจากความพึ่งพอใจของลูกค้าทรัพยากรอาคาร
2.เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบริหารทรัพยากรอาคาร
3.เติบโตด้วยคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการบริการบริหารทรัพยากรอาคาร

เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัท ซี.พี. ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมาย แนวทางชัดเจนในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ไว้เป็นเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้