TH / EN

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( วังจันทร์ ระยอง )
สถานที่ วังจันทร์
อัตราเงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียด
– ตรวจสอบการขออนุญาตนำสิ่งของเข้า-ออก
– ดูแลการเปิด Work Permit ของผู้รับเหมา
– ประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงระบบความปลอดภัยของอาคาร
– การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการทำงาน และระหว่างการทำงานของผู้รับเหมา
– ตรวจสอบพื้นที่และอุปกรณ์ความปลอดภัยในอาคารต่างๆ
– ตรวจสอบและเสนอแนะอุปกรณ์ดับเพลิงและการใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่
– ดูแล และตรวจสอบพื้นที่ทางหนีไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัยในอาคารต่างๆ
– ดำเนินการซ้อมดับเพลิงประจำปี พร้อมทั้งฝึกอบรมช่างและทีมผู้บริหารอาคาร
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย (จป.) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้เรื่องกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4. สามารถเป็นวิทยากรสอนด้านความปลอดภัยฯได้
5. สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกุลสตรี (แพรว) / คุณชลพิน (แบงค์)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114 หรือ 116
หรือ 093-970-3390, 097-080-2523

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523