cookie-policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cpfm.co.th การใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ โดยในบางครั้งบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และการใช้งานของท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามในข้อตกลงนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 1. การใช้บริการทางบริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและคุณสมบัติทางเทคนิคของเว็บไซต์ หรือการระงับ แก้ไข หรือข้อมูลใดก็ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาเว็บไซต์นี้ ได้รับสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ทางปัญญาในเนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ บทความ รูปภาพ เสียง กราฟฟิก หรือที่ครอบคลุม ที่เรียก ‘เนื้อหา’ โดยทางบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหานั้นเท่านั้น โดยมิอาจให้ใช้สู่การกระทำใดๆ อื่น ที่มิได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

 

 1. ข้อไม่รับประกันเนื้อหาที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์ อ้างอิงข้อมูลมาจากหลายแหล่งฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลอีกขั้นอีกครั้ง และทางบริษัทฯ ไม่รับรองใด ๆ ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์

 

 1. การลิงก์กับข้อมูลภายนอกการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทางบริษัท มิได้เป็นผู้รับผิดชอบในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเว็บบุคคลที่สามนั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้น

 

 1. การอนุญาตเข้าถึงทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการให้อนุญาต แก้ไขเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหา ในการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด บุคคลอื่น โดยไม่ต้องมีการระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 

 1. ข้อจำกัดความรับผิดท่านรับทราบว่าบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น ทั้งความเสียหายโดยตรงและทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งหมดทั้งสิ้น

 

 1. การชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านตกลงที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เกิดขึ้นจากกรณี บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ประสบหรือได้รับผลจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

 

 1. แนวทางปฏิบัติออนไลน์ท่านยินยอมที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามที่ถูกกฎหมาย โดยมิยอมให้คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หมิ่นประมาท และมุ่งร้าย หรืออันใดที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายผ่านเว็บไซต์นี้

 

 1. กฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและการตีความ ภายใต้ข้อบังคับจากกฎหมายไทย

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  และนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เราจึงได้จัดทำนโยบาย ความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลา สักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 • บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเคารพและให้ความสำคัญ ถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่าท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เท่านั้น โดยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านทันทีที่เกิดเหตุละเมิด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

 • ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
 • กรณีที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
 • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 • บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
 • ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
 • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
 • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 • บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด

 • บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
 • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
 • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

ในบางกรณีบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

 

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทกำหนด เมื่อบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
 • หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
 • ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
 • ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 • ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
 • ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อแสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน โดย บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง