TH / EN

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค สุราษฏร์ธานี )
สถานที่ กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค สุราษฏร์ธานี
อัตราเงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท

รายละเอียด
– จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ และถูกต้อง
– จัดทำเอกสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมบัญชีในการเรียกเก็บรายรับต่าง ๆ ให้ถูกต้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาทันเวลาที่กำหนด
– จัดทำเอกสารรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี พร้อมทั้งบันทึกค่าใช้จ่ายย้อนหลังให้สามารถตรวจสอบได้ สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำอนุมัตินำส่งกรมสรรพากร ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
– วางบิลการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ทันเวลาที่กำหนด และรับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการเบิกจ่าย
– ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายรับประจำวัน นำส่งเงินให้กับผู้จัดการอาคาร เพื่อนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคล ตามระยะเวลาที่กำหนด
– ติดต่อประสานงานกับส่วนกลางหรือสำนักงานใหญ่ ในด้านต่างๆ เช่น บุคคล, บัญชีและจัดซื้อ เป็นต้น
– ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือโซเชียลมีเดีย ให้เจ้าของร่วมได้รับทราบ
– สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯ
– รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
5. สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกุลสตรี (แพรว) / คุณชลพิน (แบงค์)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114 หรือ 116
หรือ 093-970-3390, 097-080-2523

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523