TH / EN

ร่วมงานกับเรา

วิศวกรโครงการ (ธาราพัฒนาการ)
สถานที่ ธาราพัฒนาการ
อัตราเงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียด
– ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน
– ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดระบบประกอบอาคาร
– ควบคุมและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการประชุม
– ควบคุมกำกับดูแลการจดบันทึกค่าสาธารณูปโภค
– วางแผนการซ่อมบำรุง และจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง
– ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหางานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร
– เป็นผู้ควบคุมการทำงานในสถานที่อับอากาศ
– จัดทำการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.เพศชาย-หญิง อายุ 30 – 45 ปี
2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกุลสตรี (แพรว) / คุณชลพิน (แบงค์)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114 หรือ 116
หรือ 093-970-3390, 097-080-2523

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523