TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิค ( ประจำโครงการธาราพาร์ค )
สถานที่ ธาราพาร์ค
อัตราเงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท

รายละเอียด
– รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน
– ดำเนินร่วมทำการวิเคราะห์ปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
– รับผิดชอบการตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ การทดสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
– รับผิดชอบงานทำความสะอาดทั่วไป การหล่อลื่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบอาคาร
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุ 21 – 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
3. มีหนังสือรับรองการทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกุลสตรี (แพรว) / คุณชลพิน (แบงค์)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114 หรือ 116
หรือ 093-970-3390, 097-080-2523

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523

TH / EN

ร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
สถานที่ ประจำหลายพื้นที่
รายได้ 15,000 ++

สวัสดีการที่ได้รับ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยายบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
ชุดฟอร์มพนักงาน
เบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง
วันลาพักร้อนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆ

รายละเอียด
• ปฎิบัติงานการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อมประจำวันของระบบอาคาร
•ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุง รักษาเชิงป้องกันเบื้องต้นใหกับระะบบอาคาร
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคาร 1ปีขึ้นไป
มีความรู้งาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระยยปะปา และงานโยธา
หากได้ใบสอบกรมพัฒนาผีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ (ตุ้ม) / คุณปวรา (เกด)
โทร. 02-642-1199 ต่อ 114
หรือ 097-080-2523