TH / EN

ข่าวสาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย นายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานกรรมการและคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลฯ ดำเนินการ จัดงานอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และ จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี   ณ.บริเวณล๊อบบี้ ชั้น 1 ของนิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์  แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี
           
ซึ่งการจัดงานซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและจัดการประชุมใหญ่ประจำปีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554, และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พิจารณารับงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและพิจารณาเรื่องอื่นๆ  โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี