TH / EN

ข่าวสาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนายสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับประธานกรรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ และคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯ ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟและจัดดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ นิติบุคคลอาคารชุด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี
ซึ่งการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟและการจัดประชุมใหญ่ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522, พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดประจำปี, พิจารณารับงบการเงินของผู้สอบบัญชี, พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี, พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด, พิจารณาให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมอบอำนาจฟ้องร้องติดตามหนี้ค้างชำระต่างๆ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี